ਫਾਰੇਕਸ ਸਿਗਨਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰੈਕਸ ਸੰਕੇਤ - FxPremiere ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ
2010 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ | + + 24,329 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ